Knitting

Học đan cùng Prb

 = Knit with Prb =

1 – Một số cách bắt mũi (gây/ gầy mũi đan)

(Bài gồm nhiều mục, mỗi mục mình dẫn link video bao gồm nhiều video nha)

2 – Một số cách chiết hết mũi đan

 

3 – Các mũi đan căn bản (đan lên, xuống, chiết trái, chiết phải, mũi vòng,…)

4 – Một số kỹ thuật đan và phụ trợ

5 – Một số họa tiết đan đơn giản

6 – Họa tiết đan nâng cao

7 – Hướng dẫn đan các sản phẩm cụ thể